# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Lời dạy cách hóa giải oán thù của oan gia trái chủ–Hòa Thượng Tịnh Không

Bài này tụng mỗi ngày để tiêu nghiệp chướng của mình, các bạn nên in ra và đọc theo. Phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Từ sư ...

Bài này tụng mỗi ngày để tiêu nghiệp chướng của mình, các bạn nên in ra và đọc theo.

8118_101195009901976_100000344320848_31015_4377015_n

Phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Từ sư phụ như sau:

Phần 1:

Tôi tên ________________ những oan gia trái chủ trên mình tôi, tức nghiệp lực của 1 bộ phận nào trên thân thể, xin quý vị hãy nghe rõ: Từ vô thủy kiếp đến nay vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội, nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não. Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng, hối hận vô cùng, tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên. Đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được thế phác duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh qủa, đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi,nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi,tôi cũng không có cách nào lẫn tránh vì nhân đó là do tôi tạo ra nên cũng chấp nhận qủa báo,nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc tạm thời, nhưng đến cuối cùng quý vị cũng không giải quyết được vấn đề căn bản vì quý vị không những không tránh được vấn đề sanh tử cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không có ích lợi gì cho mình, đối với 2 bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà 1 niệm tương ứng làm siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo,chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm thánh hiệu A Di Đà, 1 niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Phật hiệu A Di Đà,1 niệm tương ứng tu gì được nấy, nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên qủa báo, cố gắng tu tập phát bồ đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng Pháp tất nhiên đắc đạo, tu thành chánh qủa.

Phần 2:

Quy y Tam Bảo cho oan gia trái chủ trên thân tôi, tức nghiệp lực,quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y cho nên thọ khổ luân hồi, nay tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, quý vị hãy lắng nghe, tôi niệm 1 lần quý vị hãy theo tôi niệm 1 lần,phải niệm 3 lần:

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Quy y Phật, lưỡng túc tôn.

Quy y Pháp ly dục tôn.

Quy y Tăng chúng chung tôn.

Quy y Phật không đọa địa ngục.

Quy y Pháp không đọa ngạ qủy.

Quy y Tăng không đọa bàng sanh. ( Niệm 3 lần ).

Lễ quy y viên mãn. Bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh Hiệu Phật A Di Đà 2 ngàn tiếng.

Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật.

Phần 3:

Niệm xong thánh hiệu vì oan gia trái chủ tụng  Bát Nhã Tâm Kinh 1 lần.

Phần 4:

Tụng xong Bát Nhã Tâm kinh vì oan gia trái chủ tụng chú vãng sanh 21 lần.

Nam mô A Di Đa bà đạ

Đa tha dà đa dạ

Đa điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rị đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha (tụng  21 Lần )

Phần 5 - Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi lúc nãy tôi vừa quy y tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà 2000 tiếng, tụng tâm Kinh 1 lần, tụng chú vãng sanh 21 lần, những phát biểu này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm 1 chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui,vãng sanh Tây Phương thế giới cực lạc.

Nam Mô a Di Đà Phật ( 3 lần )

Ghi chú:

Nhất tâm niệm hồng danh A Di đà Phật có thể tiêu tai chướng, phá mê hai ngộ, thuận đạt bờ giác.

Tiêu tội nghiệp hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu đau chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể không khoẻ có thể dùng phương pháp này.

Trong lúc tu hành gặp chướng ngại,dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh tức là hồi hướng cho họ rồi. Phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Chơn Ngọc ghi ra từ băng video "Văn phát nguyện sám hối" của Pháp Sư Tịnh Không.

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,10,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,112,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,23,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,63,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Lời dạy cách hóa giải oán thù của oan gia trái chủ–Hòa Thượng Tịnh Không
Lời dạy cách hóa giải oán thù của oan gia trái chủ–Hòa Thượng Tịnh Không
http://lh3.ggpht.com/-7R1tHyucOFQ/TtUDeY-osbI/AAAAAAAABuE/XT-qiXA4qao/8118_101195009901976_100000344320848_31015_4377015_n%25255B6%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh3.ggpht.com/-7R1tHyucOFQ/TtUDeY-osbI/AAAAAAAABuE/XT-qiXA4qao/s72-c/8118_101195009901976_100000344320848_31015_4377015_n%25255B6%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2011/11/loi-day-cach-hoa-giai-oan-thu-cua-oan.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2011/11/loi-day-cach-hoa-giai-oan-thu-cua-oan.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại